هجوم جمعیت برای نشستن در صندلی‌‌های مترو بعضاً به قیمت حرمت‌شکنی موسپیدانی تمام می‌شود که شاید سال‌ها به فرزندانشان احترام گذاشتن به بزرگترها را درس داده‌اند. " />
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

موی سپید پیرمرد‌ها در مترو حرمت نداردد

هجوم جمعیت برای نشستن در صندلی‌‌های مترو بعضاً به قیمت حرمت‌شکنی موسپیدانی تمام می‌شود که شاید سال‌ها به فرزندانشان احترام گذاشتن به بزرگترها را درس داده‌اند.

تبلیغات