فرزندآوری موضوع مهم و استراتژیکی بوده که در کشور ما سال‌هاست به چالش کشیده شده و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مشکلات اقتصادی دلیل اصلی این اتفاق است. " />
یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

فرزندآوری در پیچ و خم مشکلات اقتصادی/معایب تک‌فرزندی در نسل آیندهد

فرزندآوری موضوع مهم و استراتژیکی بوده که در کشور ما سال‌هاست به چالش کشیده شده و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مشکلات اقتصادی دلیل اصلی این اتفاق است.

تبلیغات