رئیس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری گفت: میزان حق بیمه زنان خانه‌دار بر اساس نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه تعیین می‌شود. " />
یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

بیمه زنان خانه‌دار چگونه تعیین و محاسبه می‌شود؟ + جزئیاتد

رئیس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری گفت: میزان حق بیمه زنان خانه‌دار بر اساس نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه تعیین می‌شود.

تبلیغات