مدیر مرکز پژوهشی حجاب طهورا گفت: پوشش در بعضی خانم‌ها به قدری نامناسب است که حتی در کشورهای غربی و غیر مسلمان هم دیده نمی‌شود. " />
شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

پوشش نامناسب برخی بانوان حتی در کشورهای غربی هم دیده نمی‌شودد

مدیر مرکز پژوهشی حجاب طهورا گفت: پوشش در بعضی خانم‌ها به قدری نامناسب است که حتی در کشورهای غربی و غیر مسلمان هم دیده نمی‌شود.

تبلیغات