مدیرعامل تعاونی صندوق خرد زنان روستایی گفت: باید تلاش کنیم تا سن ازدواج پائین بیاید، چراکه اگر سن ازدواج کمتر باشد فساد در جامعه کاهش پیدا می‌کند. " />
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

سن ازدواج کمتر باشد فساد در جامعه کاهش می‌یابدد

مدیرعامل تعاونی صندوق خرد زنان روستایی گفت: باید تلاش کنیم تا سن ازدواج پائین بیاید، چراکه اگر سن ازدواج کمتر باشد فساد در جامعه کاهش پیدا می‌کند.

تبلیغات