یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

تسهیلات قانونی برای قبول فرزندخواندگید

شعار سال: «فرزندخوانده» در حقوق ایران، مفهومی متفاوت از آنچیزی است که کشورهای غربی وجود دارد؛ در ایران، «فرزندخوانده» تنها تحت سرپرستی و نگهداری متقاضی قرار می‌گیرد و هیچ رابطه نسبی، سببی یا قانونی بین سرپرست و فرزندخوانده برقرار نمی‌شود؛ این در حالی است که در برخی کشورهای غربی، فرزندخوانده حتی از سرپرست خود، ارث […]

تبلیغات