یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

کودکان حلقه مفقوده مراقبت از محیط زیستد

روز پانزدهم مهر، روز کودک و محیط زیست و میراث فرهنگی نامگذاری شده است. کودکان می‌توانند بهترین سفیران برای هشیارسازی خانواده‌ها در قبال محیط زیست باشند.

تبلیغات