دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

اهانت نمی کنند به زنان مگر افراد پستد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در توئیتی در مورد نسبت های اهانت آمیز به زنان به بهانه نوع پوشش آنان واکنش نشان داد و نوشت: اهانت نمی کنند به زنان مگر افراد پست.

تبلیغات