شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

معرفی ظرفیت های بانوان قزوینی با برگزاری نمایشگاه دایمی در استاند

استاندار قزوین گفت: نمایشگاه دستاوردهای بانوان گام ارزشمندی برای معرفی ظرفیت های بانوان استان بوده و در این راستا باید با همکاری دستگاه های مربوط شرایط را برای ایجاد مکانی دایمی به عنوان بازارچه فراهم کرد.

تبلیغات