رئیس بسیج زنان کشور گفت: سرلوحه بانوان ایرانی زنی است که نه همچون زنان غرب به آن نگاه ابزاری می شود و نه همانند برخی زنان شرقی نسبت به محیط پیرامون خود بی اهمیت است.

" />
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

ملاک بانوی مسلمان ایرانی، تاثیرگذاری بر جامعه است/ نیاز جهان به الگوی «زن نه شرقی نه غربی»د

رئیس بسیج زنان کشور گفت: سرلوحه بانوان ایرانی زنی است که نه همچون زنان غرب به آن نگاه ابزاری می شود و نه همانند برخی زنان شرقی نسبت به محیط پیرامون خود بی اهمیت است.

تبلیغات