دامغان – عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: تمام احکام اسلام و محدودیت‌ها در خصوص روابط انسان‌ها، برای حفاظت از عشق واقعی در جامعه ایجاد شده است.

" />
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

حفاظت از عشق واقعی هدف تمام احکام اسلامی استد

دامغان – عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: تمام احکام اسلام و محدودیت‌ها در خصوص روابط انسان‌ها، برای حفاظت از عشق واقعی در جامعه ایجاد شده است.

تبلیغات