دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

قوانین بازدارنده و کاهش خشونت علیه زناند

متأسفانه موضوع خشونت علیه زنان در کشور ما در سال‌های گذشته رو به افزایش بوده است و حتی در برخی موارد شاهدیم که به حریم اجتماعی و فردی زنان تعرض می‌شود. به همین دلیل باید سازوکاری وجود داشته باشد تا در آینده شاهد این مسئله نباشیم شعارسال: موضوعات مربوط به خانواده و زنان در تمام […]

تبلیغات