یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مهر طلاق، جنگ حذف و ثبتد

شعارسال: زمانی طلاق گرفتن یک تابو بود.. در روستا و حتی شهرهای کوچک و در جمع خانوادگی طلاق گرفتن افراد مخفی می ماند و بیشتر خانواده ها از مطرح کردن آن خوداری می کردند، اما حالا اوضاع فرق کرده است. کمتر خانواده ای را می بینی که در بین اطرافیانش طلاقی اتفاق نیفتاده باشد. حالا […]

تبلیغات