یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

حاج علی حق پناه عیالوارترین مرد تاریخ ایراند

با ۲۶ زن، ۱۹۵ فرزند و بیش از۲۰۰ نوه و نتیجه در خانه ای در شمال کشور زندگی می کرد. تعداد فرزندان او آن قدر زیاد بود که برای انتخاب نام آنها با مشکل روبه رو شده بود. شعار سال: حاج علی حق پناه، با ۲۶ زن، ۱۹۵ فرزند و بیش از ۲۰۰ نوه و […]

تبلیغات