چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

اعتقادهای پوچی که تنها به سراب ختم می شوندد

شعارسال: برخی براین نظرند که خرافات مربوط به قشر یا طبقه خاصی نیست، چنان که به نژاد خاصی محدود نمی شود. همه به گونه ای گرفتار خرافات هستند.مردمان جهان را نمی توان به دو گروه خرافاتی و روشنفکر تقسیم کرد،بلکه می توان گفت که آنها به طور کلی بیشتر یا کمتر خرافاتی هستند.نظری به تاریخ […]

تبلیغات