سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

عشق به اشیا و خنزر پنزرهاد

چند سال پیش در خبرها به پیرزنی ۶۰ ساله اشاره شد که عاشق زباله و خانه اش پر از خنزر پنزرهایی بود که مردم روانه سطل آشغال محله کرده بودند و او آنها را به خانه می آورد. هرچند به گفته همسایه ها شهرداری ۱۲ کامیون زباله از خانه اش بیرون آورده بود، باز هم […]

تبلیغات