سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

بهزیستی در ساماندهی کودکان کار و خیابان "تنها" استد

مدیر کل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه ساماندهی کودکان کار و خیابان آیین نامه مشخصی دارد و ۱۲ دستگاه عضو آن هستند، گفت: این در حالیست که سازمان بهزیستی در مسیر اجرای این طرح مظلوم و تنها است.

تبلیغات