چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

زنان عهده دار امر جامعه پذیری و فرهنگ پذیر کردن نسل کنونی هستندد

اولین نشست مشترک فصلی مشاورین و مسئولین امور زنان و خانواده دستگاههای اجرایی و مراکز علمی به ریاست معاون استاندار و رییس کارگروه بانوان خانواده استان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸در استانداری زنجان برگزار گردید.

زنان عهده دار امر جامعه پذیری و فرهنگ پذیر کردن نسل کنونی هستندد

اولین نشست مشترک فصلی مشاورین و مسئولین امور زنان و خانواده دستگاههای اجرایی و مراکز علمی به ریاست معاون استاندار و رییس کارگروه بانوان خانواده استان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸در استانداری زنجان برگزار گردید.

تبلیغات