دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

اعتبار بانوان از مهم‌ترین نشانه‌های توسعه یافتگی جامعهد

رئیس کمیته بانوان شورای شهر قزوین اعتبار بانوان را از مهم‌ترین نشانه‌های توسعه یافتگی جامعه مطرح کرد.

تبلیغات