رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران گفت:‌ متأسفانه لحن بد و استفاده از لغات زشت برای مردم خرده‌فرهنگ شده است. " />
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

لحن بد و استفاده از لغات زشت برای مردم خرده‌فرهنگ شده استد

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران گفت:‌ متأسفانه لحن بد و استفاده از لغات زشت برای مردم خرده‌فرهنگ شده است.

تبلیغات