شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

آیین آغاز فعالیت پردیس تربیتی توانا برگزار شدد

آیین آغاز فعالیت و بهره برداری از پردیس تربیتی توانا با جهت گیری تربیتی فرهنگی با حضور تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد.

تبلیغات