چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

تربیت جوانان رمز رشد جامعه/ هدایت جامعه در پرتو معرفت افزایی استد

تولیت آستان قدس رضوی گفت: تربیت جوانان رمز هدایت و رشد جامعه آیت و جامعه هدایت شده در برابر تمام تهاجم ها مقاوم خواهد بود.

تبلیغات