سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

دو کانال اثرگذاری زنان در اقتصادد

به این دلیل که خانواده کوچک‌ترین جزء اقتصاد است، نقش حائز اهمیتی در رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها دارد. مصرف، پس‌انداز و مخارج آموزشی همه متغیر‌هایی هستند که از یکطرف در دل خانواده استارت می‌خورند و از طرف دیگر نقش اساسی در پیشرفت اقتصادی دارند. در این راستا، زنان به این دلیل که به‌طور مستقیم […]

تبلیغات