اجرای طرح «توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در سکونت گاه‌های غیر رسمی» در ۱۰ استان آغازشد.

" />
شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

اجرای طرح «توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در سکونت گاه‌های غیر رسمی» آغازشدد

اجرای طرح «توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در سکونت گاه‌های غیر رسمی» در ۱۰ استان آغازشد.

تبلیغات