یک روانشناس گفت: درصد بسیار بالایی از روابط آزمایشی افراد در ازدواج سفید به ازدواج قانونی ختم نمی‌شود و در این میان دختران بیش از همه متضرر می‌شوند. " />
یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

درصد بالایی از روابط در ازدواج سفید به ازدواج قانونی ختم نمی‌شودد

یک روانشناس گفت: درصد بسیار بالایی از روابط آزمایشی افراد در ازدواج سفید به ازدواج قانونی ختم نمی‌شود و در این میان دختران بیش از همه متضرر می‌شوند.

تبلیغات