سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

۱۰ پیام حقوقی و قضایی که همگان باید بدانندد

شعارسال: معاونت حقوقی قوه قضائیه ۱۰ نکته و پیام هشداردهنده را در جهت ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی ارائه کرده است. پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه […]

تبلیغات