سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

می دانم تو حامله ای!د

شعارسال: تارگت، مجموعه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای است. آن ها یک بروشور به آدرس دختری ۱۵ ساله فرستادند با کوپن های تخفیف درباره شیشه شیر بچه و پوشک و گهواره آنهم دو هفته قبل از آنکه به والدینش بگوید که باردار شده است. .در حقیقت هیچکس از این موضوع به جز خود دختر خبر […]

تبلیغات