سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

پنج نیاز اساسی انسان چیست؟د

انسان ها ۵ نیاز اصلی دارند که عدم ارضای هر یک از آنها می تواند ما را دچار ناخرسندی کند. نیازهای اساسی انسان در دیدگاه تئوری انتخاب عبارتند از:۱-بقا ۲-قدرت ۳-عشق و تعلق خاطر ۴-آزادی ۵-تفریح و لذت شعارسال: یاد آوری تئوری انتخاب: طبق نظریه انتخاب، منشأ اصلی ناخشنودی انسان ها ، روابط آسیب دیده […]

تبلیغات