یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

مذاکره برای کاهش تخفیف مجازات قاچاقچیان و افزایش ماندگاری در زنداند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت که با توافق‌هایی که با دستگاه‌های مختلف صورت گرفته، معتادان پس از بازپروری و مهارت آموزی به شکل مفید به جامعه باز می گردند.

تبلیغات