یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

زنان و جوانان قدرتمند شده‌اندد

حوادث دی ماه سال۹۶ در شهرهای مختلف کشورتاکنون واکنش‌های مختلف و متنوعی را در پی داشته و از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور گرفته تا روحانیان و سیاستمداران و البته متخصصان مسائل سیاسی و اجتماعی، هر کدام تحلیل خود را در این باره بیان کرده‌اند. شعار سال: حوادث دی ماه سال۹۶ در شهرهای مختلف کشورتاکنون واکنش‌های مختلف […]

تبلیغات