یک روانشناس حوزه کودکان گفت: اضطراب جدایی در کودکان بالای سه سال غیر طبیعی است و باید آن را برطرف کرد. " />
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

اضطراب جدایی در کودکان بالای ۳ سال غیر طبیعی استد

یک روانشناس حوزه کودکان گفت: اضطراب جدایی در کودکان بالای سه سال غیر طبیعی است و باید آن را برطرف کرد.

تبلیغات