رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان با کمک اردوهای جهادی باید نخوت و غرور دانش‌آموزان استعدادهای درخشان را از بین برد. " />
جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

باید غرور دانش‌آموزان استعدادهای درخشان را از بین بردد

رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان با کمک اردوهای جهادی باید نخوت و غرور دانش‌آموزان استعدادهای درخشان را از بین برد.

تبلیغات