جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

نقد و بررسی قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱د

شعارسال: نگاهی تاریخی به وضعیت قوانین خانواده در ایران تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی […]

تبلیغات