یک متخصص روان‌شناسی کودک گفت: استرس پس از حادثه آسیب‌های جبران ناپذیری به دنبال دارد که در این میان مسئولیت روان‌شناسان و روان‌درمانگران بسیار مهم است. " />
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

استرس پس از حادثه آسیب‌زاستد

یک متخصص روان‌شناسی کودک گفت: استرس پس از حادثه آسیب‌های جبران ناپذیری به دنبال دارد که در این میان مسئولیت روان‌شناسان و روان‌درمانگران بسیار مهم است.

تبلیغات