جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

در حال حاضر ۳ بخشدار و ۷ مدیرکل از بانوان در استان وجود داردد

استاندار ایلام گفت؛ جوانگرایی و بکارگیری بانوان توانمند در عرصه های مدیریتی دو شعار مهم رئیس جمهور بود که در ایلام بدان پرداخته شده است.

تبلیغات