دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

اعتقاد دستگاه ورزش سپردن مسئولیت به جوانان و بانوان نخبه و توانمند استد

جهانشیر با اشاره به انتخاب ملیحه براز به عنوان رئیس ورزش و جوانان همدان گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید و نیز مدیریت ارشد استان همدان بهره مندی از توان جوانان و بانوان مستعد در پست های اجرایی است و اعتقاد دستگاه ورزش سپردن مسئولیت به جوانان و بانوان نخبه و توانمند است.

تبلیغات