سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

تداوم کاهش ۵ درصدی کودکان کار از سطح شهرتا پایان سال۹۷د

فرزانه مروستی گفت، بر اساس برنامه ششم توسعه کشور، باید تا پایان هرسال، کاهش ۵درصدی تعداد کودکان کار از سطح شهر را شاهد…

تبلیغات