شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

قانون دوازده گانه ازدواج برای تسریع و شتاب ازدواجد

شعار سال: ازدواج یک راه حل در متن مقاله مذهب است.دو روز مهم و نفس گیر وجود دارد: یک: روزی که ازدواج می کنیم و دو: روزی که دلیل ازدواج خود را درک می کنیم و هر کس به دلیلی ازدواج می کند، یکی برای آرامش، دیگری برای نیاز جسمی ، شخصی دیگر برای توالد […]

تبلیغات