مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده گفت: تحمیل ازدواج در سن زیر رشد مطلقا مورد پذیرش جامعه نیست. " />
جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

تحمیل ازدواج در سن زیر رشد مورد پذیرش جامعه نیستد

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده گفت: تحمیل ازدواج در سن زیر رشد مطلقا مورد پذیرش جامعه نیست.

تبلیغات