مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده گفت: تحمیل ازدواج در سن زیر رشد مطلقا مورد پذیرش جامعه نیست. " />
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

تحمیل ازدواج در سن زیر رشد مورد پذیرش جامعه نیستد

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده گفت: تحمیل ازدواج در سن زیر رشد مطلقا مورد پذیرش جامعه نیست.

تبلیغات