یک جامعه‌شناس نبود تفریحات سالم برای جوانان و گرانی‌های موجود را دو عامل اصلی و تأثیرگذار در نبود نشاط در جامعه عنوان کرد. " />
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

شرایط نامناسب اقتصادی نشاط را از جامعه گرفته استد

یک جامعه‌شناس نبود تفریحات سالم برای جوانان و گرانی‌های موجود را دو عامل اصلی و تأثیرگذار در نبود نشاط در جامعه عنوان کرد.

تبلیغات