معاون فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: انتقاد به طرح مشوق مالی برای ازدواج دختران زیر ۱۸ سال منطقی نیست. " />
پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

انتقاد به طرح مشوق مالی برای ازدواج دختران زیر ۱۸ سال منطقی نیستد

معاون فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: انتقاد به طرح مشوق مالی برای ازدواج دختران زیر ۱۸ سال منطقی نیست.

تبلیغات