عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان گفت: سن جوانان که به ۳۵ رسیده توجیه درستی برای به تأخیر افتادن ازدواج نیست. " />
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

سن جوان توجیه درستی برای به تأخیر افتادن ازدواج نیستد

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان گفت: سن جوانان که به ۳۵ رسیده توجیه درستی برای به تأخیر افتادن ازدواج نیست.

تبلیغات