اصطلاح ازدواج سفید در ایران نوعی غلط رایج است چون ازدواجی صورت نگرفته که بخواهد سفید باشد یا سیاه! از منظر قانونی هم این سبک زندگی نامشروع است. " />
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

اصطلاح ازدواج سفید غلط رایج است/ به نام دختران به کام پسران!د

اصطلاح ازدواج سفید در ایران نوعی غلط رایج است چون ازدواجی صورت نگرفته که بخواهد سفید باشد یا سیاه! از منظر قانونی هم این سبک زندگی نامشروع است.

تبلیغات