استاد حوزه علمیه گفت: زوجین، ظرفیت درک وسیعی برای خود ایجاد کنند و تصمیم بگیرند که دنیا را از چشم یکدیگر ببینند و به نگرانی‌ها و احساسات یکدیگر توجه کنند. " />
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

زوجین دنیا را از چشم یکدیگر ببینندد

استاد حوزه علمیه گفت: زوجین، ظرفیت درک وسیعی برای خود ایجاد کنند و تصمیم بگیرند که دنیا را از چشم یکدیگر ببینند و به نگرانی‌ها و احساسات یکدیگر توجه کنند.

تبلیغات