مدیر آموزش گروه روانشناسی مؤسسه علوم انسانی قم گفت: صمیمیت بین زن و مرد چتر بزرگی‎ است که می‌توان زیر سایه آن در مسیر خوشبختی قدم زد. " />
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

صمیمیت چتری است که می‌توان با آن در مسیر خوشبختی قدم زدد

مدیر آموزش گروه روانشناسی مؤسسه علوم انسانی قم گفت: صمیمیت بین زن و مرد چتر بزرگی‎ است که می‌توان زیر سایه آن در مسیر خوشبختی قدم زد.

تبلیغات