مدیر مؤسسه بحرالعلوم گفت: در مسائل مالی، اجتماعی و ازدواج، «بلوغ تکلیف» ملاک نیست و لازمه ازدواج عقلانی رسیدن به «بلوغ أشُدّ» است. " />
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

لازمه ازدواج عقلانی رسیدن به «بلوغ أشُدّ» استد

مدیر مؤسسه بحرالعلوم گفت: در مسائل مالی، اجتماعی و ازدواج، «بلوغ تکلیف» ملاک نیست و لازمه ازدواج عقلانی رسیدن به «بلوغ أشُدّ» است.

تبلیغات