معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه نسل جدید از ازدواج به عنوان یک گزینه پیشنهادی یاد می‌کند، گفت: جوانان باید ازدواج را جزئی از مراحل زندگی بدانند. " />
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

جوانان باید ازدواج را جزئی از مراحل زندگی بدانند نه یک پیشنهادد

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه نسل جدید از ازدواج به عنوان یک گزینه پیشنهادی یاد می‌کند، گفت: جوانان باید ازدواج را جزئی از مراحل زندگی بدانند.

تبلیغات