یک جامعه شناس گفت: ایده ازدواج نیمه مستقل که همان ازدواج دائم جوانان در سنین احساس نیاز و مستقل شده نهائی بعد از استقلال اقتصادی است، برای حل بحران جنسی قابل قبول تر از دیگر راه ها است.

" />
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

ازدواج جوانان در زمان احساس نیاز، راهکاری برای حل معضلات جنسید

یک جامعه شناس گفت: ایده ازدواج نیمه مستقل که همان ازدواج دائم جوانان در سنین احساس نیاز و مستقل شده نهائی بعد از استقلال اقتصادی است، برای حل بحران جنسی قابل قبول تر از دیگر راه ها است.

تبلیغات