یک جامعه‌شناس گفت: رفتار نامناسب برخی مسئولان با مردم و رسانه‌ها نشاط را از جامعه گرفته و موجب ناامیدی بین مردم شده است. " />
جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

رفتار نامناسب برخی مسئولان با مردم نشاط را از جامعه گرفته استد

یک جامعه‌شناس گفت: رفتار نامناسب برخی مسئولان با مردم و رسانه‌ها نشاط را از جامعه گرفته و موجب ناامیدی بین مردم شده است.

تبلیغات