مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه زیرساخت‌های تحکیم خانواده را بنا کنیم، گفت: اکنون مشوق می‌تواند باعث تحکیم بیشتر خانواده باشد. " />
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

زیرساخت‌های تحکیم خانواده در کشور باید تقویت شودد

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه زیرساخت‌های تحکیم خانواده را بنا کنیم، گفت: اکنون مشوق می‌تواند باعث تحکیم بیشتر خانواده باشد.

تبلیغات